Clients list - Fruit Merchants

List of our esteemed Clients
Balasaheb Sampatrao Chauhan (Nashik) Dhanashree Enterprises (Pune)
Laxmi Traders (Chitradurg - Karnataka) Ratnakar Suresh Aher (Nashik)
Rohit Suryavanshi (Nashik) Sachin Deshmukh (Nashik)
Shree Marketing (Pune) Sunil Ahuja (Nashik) (2 Machines)

 

 

 

 

 

 

SHREDDER MACHINES